Základné informácie

Materská škola sa nachádza v strede obce Beluša. Tvoria ju dve budovy, školský dvor s dopravným ihriskom, preliezkami a pieskoviskami. V hlavnej budove s prístavbou je šesť priestranných triedy. Ďalej sa tu nachádza aj kuchyňa, ktorá zabezpečuje deťom zdravú a vyváženú stravu. V suteréne hlavnej budovy je sauna a oddychová miestnosť. Vo vedľajšej budove sú ďalšie tri triedy a malá telocvičňa.

Elokované pracovisko materskej školy sa nachádza v miestnej časti Hloža, kde sú ešte ďalšie dve triedy.

Počet tried: 11
Počet pedagogických zamestnancov: 22
Počet pedagogických asistentov: 2
Počet prevádzkových zamestnancov: 20
Počet pomocných vychovávateľov: 2
Počet špeciálných pedagógov: 1


Naše poslanie:
Všestranne rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, kognitívny a perceptuálno-motorický vývoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.


Ponúkame:

 • Kvalitný edukačný proces deťom od 3 do 7 rokov (v prípade voľnej kapacity aj pre deti dvojročné)
 • Upevňovanie hodnôt slovenskej kultúry prostredníctvom zachovávania ľudových tradícií - Fašiangy, Morena, stavanie Mája a pod.
 • Množstvo zaujímavých aktivít nielen pre deti a ich rodiny ale aj pre širokú verejnosť (Karneval, Deň matiek, vianočné besiedky, Škola v prírode, predplavecký výcvik a iné)
 • Pravidelné saunovanie detí v suchej fínskej saune s bazénom, so súhlasom rodičov a detského lekára 1x v týždni
 • Integráciu - začleňovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zmysle zákonov
 • Rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom rozvíjajúceho programu LEGO EDUCATION


Spolupracujeme:

 • Obecný úrad Beluša
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Púchov (školská zrelosť, vypracovanie individuálnych plánov pre integrované deti)
 • Odborník na dentálnu hygienu - pravidelné interaktívne besedy s deťmi
 • ZŠ Beluša
 • ZUŠ Púchov - pobočka Beluša
 • DHZ BelušaAktivity počas roka:

 • Návštevy výstav, koncertov v ZUŠ a divadelných predstavení
 • Športové podujatia – predplavecký výcvik, turistické vychádzky, sánkovačka
 • Bezpečne na ceste (vnútroškolský projekt dopravnej výchovy)
 • Zachovávame ľudové tradície – Mikuláš, Lucia, vianočné besiedky, Pochovávanie basy, Zanášanie Moreny, Veľkonočné obyčaje, stavanie Mája
 • Detský karneval
 • Rozprávkovo - oslava Dňa detí
 • Deň matiek - besiedka
 • Návšteva miestnej knižnice v obci
 • Škola v prírode
 • Vystúpenia pre dôchodcov a ZŤP, uvítanie detí do života, podpora kultúry v obci


Rodina – náš partner:

 • Úzka spolupráca s rodinou
 • Metodicko-poradenská činnosť pre rodičov prostredníctvom konzultačných hodín na jednotlivých triedach