Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkiňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

Nástenka

PostHeaderIcon Video

VIDEO: Vianoce 2021 v MŠ Beluša - Pre zobrazenie videa kliknite sem.

VIDEO: Hloža: Projekt vonku zdravo, hravo - Pre zobrazenie videa kliknite sem.

VIDEO: Prianie starým rodičom - Pre zobrazenie videa kliknite sem.

 

PostHeaderIcon Oznam

(9.12.2021)

Milí rodičia,

na základe zisťovania záujmu rodičov o MŠ, riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka Materskej školy Beluša, Ľ. Štúra 5/5 bude v dňoch 20.12. a  23.12.2021 obmedzená. Z dôvodu maľovania priestorov školskej jedálne v Beluši budú prihlásené deti umiestnené v Elokovanom pracovisku v Hloži.

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí na 23.12.2021 bude MŠ zatvorená.

Riadna prevádzka na oboch pracoviskách začína 10.01.2022.

Kolektív MŠ Vám praje pokojné Vianoce a šťastné vykročenie do Nového roku 2022.


(1.12.2021)

Základné prevádzkové pokyny

Pokyny pre návštevníkov sú podľa znenia ŠKOLSKÉHO SEMAFORU aktualizovaného dňa 29. 11. 2021, aby sa zvýšila ochrana zdravia všetkých detí ale aj zamestnancov materských škôl tak, aby materské školy zostali v prevádzke čo najdlhšie obdobie a zamedzilo sa ich zatváraniu v čo najväčšom možnom rozsahu.

Počas zákazu vychádzania schváleného vládou SR vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný).

So súhlasom riaditeľky MŠ rodičia, ktorí nespĺňajú režim OP budú  odovzdávať a preberať deti tak, aby sa v spoločných priestoroch zdržiavali len na nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v obmedzenom počte (1 dieťa s 1 rodičom, max. 2 rodičia v šatni).

O takomto postupe riaditeľ materskej školy informuje zriaďovateľa.

Materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Na komunikáciu externých osôb s materskou  školou počas úradných

hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomne, e- mail, a pod.).

 

PostHeaderIcon Oznam

(8.11.2021)

Riaditeľka MŠ oznamuje, že okres Púchov je od pondelka 08.11.2021 čierny, a preto platí pre všetky dospelé osoby vstupujúce do interiéru MŠ povinnosť nosenia respirátora. S dieťaťom môže vstúpiť do budovy MŠ iba jedna osoba.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný nahlásiť triednym učiteľkám alebo riaditeľke MŠ karanténu dieťaťa, jej začiatok aj koniec.

 

(26.8.2021)

Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]
 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
 • Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.
 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

 

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

-------

[1] Podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. K daňovým bonusom bližšie pozri zákon o dani z príjmov, príp. nasledovné informácie k výškam daňových bonusov od 01.07.2021: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/informacia-k-zmene-vysky-danoveho-bonusu-od-1-jula-do-31-decembra-2021-aktualita-dc-7-202.htm

[2] podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov

[3] podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov

[4]„Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“ je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus.

 

(25.8.2021)

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

 

 • V priestoroch MŠ (exteriér a interiér) minimalizovať zhromažďovanie osôb z dôvodu obmedzenia kontaktov medzi nimi (dodržiavanie odstupov).
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 - zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu  a s inými príznakmi akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
 • Zákonný zástupca aj dieťa si pri vstupe do budovy MŠ dezinfikujú ruky.
 • Zákonný zástupca aj dieťa vstupujú do šatne v rúškach alebo v respirátoroch podľa aktuálnych opatrení.
 • Zákonný zástupca je povinný mať počas celého pobytu v interiéri MŠ na tvári rúško alebo respirátor podľa aktuálnych opatrení a minimalizuje svoj pobyt na čo najkratší čas.
 • Dieťa vstupuje do triedy bez rúška, rúško uloží zákonný zástupca do skrinky dieťaťa a pred vstupom do triedy si umyje ruky mydlom.
 • Zákonný zástupca vloží ďalšie čisté (náhradné) rúško svojmu dieťaťu do skrinky.
 • Obe rúška pre deti musia byť podpísané.
 • Zákaz nosenia hračiek  a iných predmetov z domáceho prostredia.

 

Povinnosti zákonného zástupcu

 

 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ,
 • pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni predloží písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky v triede a riaditeľku MŠ,
 • bezodkladne informuje učiteľky MŠ a riaditeľku MŠ o nahlásení karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom,
 • zákonný zástupca je povinný doniesť od lekára potvrdené ukončenie karantény dieťaťa.

 

 

PostHeaderIcon PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie?
 

PostHeaderIcon Nové fotky v galérii

Najnovšie fotky nájdete vo fotogalériach zoradené podľa školského roku a tried.
Kliknite sem pre vstup do fotogalérie.

 

PostHeaderIcon Nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/67

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ  Materská škola, Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.