Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

Nástenka

PostHeaderIcon Oznam

(4.7.2022)

Oznámenie o prevádzke MŠ počas letných prázdnin.

Riaditeľka materskej školy, na základe zisťovania záujmu rodičov, oznamuje, že počas letných prázdnin bude MŠ otvorená nasledovne:

Júl 2022

MŠ Beluša 
01.07. - 12.08.
2022 - obmedzená prevádzka, prihlásené deti budú umiestnené v starej budove podľa aktuálnych zoznamov .

Nová budova bude zatvorená počas celých prázdnin.

MŠ Hloža
01.07. - 12.08.
2022prerušená prevádzka

August 2022

MŠ Beluša 
15.08. - 31.08.
2022prerušená prevádzka

MŠ Hloža  
15.08. - 26.08. 2022 – MŠ otvorená, prihlásené deti budú umiestnené na oboch triedach

Materská škola bude na oboch pracoviskách v dňoch od 29.08.2022 do 02.09.2022 zatvorená z dôvodu prípravy tried na nový školský rok.

Štátny sviatok – 29.08. 2022 a 01.09.2022

Nový školský rok a riadna prevádzka sa začína na oboch pracoviskách 05.09.2022 (pondelok).

 

(28.6.2022)

Riaditeľka Materskej školy v Beluši informuje zákonných zástupcov detí, ktorí nemali aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie a ešte si neprevzali Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy, že si ich môžu prevziať v materskej škole najneskôr do 8.júla.2022 v čase od 10,00 hod. do 14,00 hod. v kancelárii riaditeľky.

 

(20.4.2022)

Vážení rodičia,
vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 sa od štvrtka 21. apríla 2022 zmiernili opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

 

PostHeaderIcon Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť z webovej stránky MŠ Beluša https://www.msbelusa.sk.

Vyplnenú žiadosť podá osobne, iba jeden zákonný zástupca. Vloží ju do pripravenej papierovej schránky umiestnenej v hlavnom vchode materskej školy v dňoch od 09.05.2022 do 13.05. 2022 v čase od 8,00 h – do 16,00 h.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky MŠ Beluša, bude táto pripravená v hlavnom vchode materskej školy. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi.

Rodič môže podať žiadosť aj poštou na adresu materskej školy Materská škola, Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Žiadosť môže doručiť aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Oprava oznamu!

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
v MŠ bude doručené rodičom do elektronickej schránky. V prípade, že ju nemajú rodičia aktivovanú na doručovanie, Rozhodnutie (listinný rovnopis) si prevezmú osobne obaja rodičia  dňa 24.06.2022 v čase od 8.00 hod do 15.00hod. kancelárii riaditeľky MŠ.

 

PostHeaderIcon Video

VIDEO: Vianoce 2021 v MŠ Beluša - Pre zobrazenie videa kliknite sem.

VIDEO: Hloža: Projekt vonku zdravo, hravo - Pre zobrazenie videa kliknite sem.

VIDEO: Prianie starým rodičom - Pre zobrazenie videa kliknite sem.

 

PostHeaderIcon Oznam

(26.8.2021)

Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
  • Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.
  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

 

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

-------

[1] Podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. K daňovým bonusom bližšie pozri zákon o dani z príjmov, príp. nasledovné informácie k výškam daňových bonusov od 01.07.2021: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/informacia-k-zmene-vysky-danoveho-bonusu-od-1-jula-do-31-decembra-2021-aktualita-dc-7-202.htm

[2] podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov

[3] podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov

[4]„Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“ je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus.

 

PostHeaderIcon PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie?
 

PostHeaderIcon Nové fotky v galérii

Najnovšie fotky nájdete vo fotogalériach zoradené podľa školského roku a tried.
Kliknite sem pre vstup do fotogalérie.

 

PostHeaderIcon Nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/67

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ  Materská škola, Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.