Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

POPII

Projekt Pomáhajúce profesie III.

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

Nástenka

PostHeaderIcon 2% z dane

Prispejte aj Vy 2% z daní na rozvoj našej materskej školy.

Prijímateľ 2%: SRRZ-RZ pri Materskej škole Beluša, IČO: 173196170016

Formulár 2% na stiahnutie.

Môžete vypísať formulár aj online na tomto linku.

 

PostHeaderIcon Oznam

Obmedzenie prevádzky Materskej školy Beluša a prerušenie prevádzky elokovaného pracoviska.

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že na základe zisťovania záujmu rodičov, počtu prihlásených detí a po odsúhlasení zriaďovateľom bude prevádzka MŠ v čase od 19.02.2024 do 23.02.2024 nasledovne:

MŠ Beluša

Obmedzená prevádzka od 19.02.2024 do 23.02.2024, prihlásené deti budú umiestnené v starej budove na štyroch triedach podľa aktuálnych zoznamov.

Ak neprídu všetky prihlásené deti a zníži sa ich počet, triedy sa budú redukovať.

Vedľajšia (vyššia) budova bude zatvorená.

MŠ Hloža

prerušená prevádzka prihlásené deti budú umiestnené v MŠ v Beluši.

Riadna prevádzka na oboch pracoviskách začne 26.02.2024.

 

Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska Hloža.

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí a na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici      a po konzultácii so zriaďovateľom materskej školy Obcou Beluša, riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska Hloža je od 08.02.2024 (štvrtok) do 09.02.2024 (piatok vrátane) prerušená.

Riadna prevádzka bude od 12.02.2024

 

Oznam o zrušení plánovaných akcií

Riaditeľka Materskej školy v Beluši oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí sa rušia plánované hromadné akcie organizované materskou školou - Karneval v KD Hloža (9.2.2024) a aktivitu v spolupráci s OÚ -  Pochovávanie basy (sobota od 15,00 hod. v školskej jedálni).

 

POZOR ZMENA!

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole sa od 1.1.2024 mení na 35€/mesiac.

Poplatok sa uhrádza na účet IBAN SK74 0200 0000 0016 3291 4657.

Podľa VZN číslo 10/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, článok 2 bod 1  - mesačný poplatok je 35,- €.
Tento poplatok uhrádza zákonný zástupca podľa článku 2 bod 2 vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, variabilný symbol je pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť aj meno dieťaťa.

V prípade, ak ste už uhradili poplatok za január v sume 20€, prosíme o jeho doplatenie.

VZN číslo 10/2023 v plnom znení nájdete na tomto odkaze.

 

PostHeaderIcon PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie?
 

PostHeaderIcon Poplatky, príspevky a čísla účtov

1. Poplatok za stravu podľa VZN č. 2/2023 zo dňa 25.4.2023

účet  IBAN  SK97 0200 0000 0016 3291 7153

Podľa článku 2 bod 4 ods. a) zákonný zástupca uhrádza sumu:

20 x 2,60 € = 52,- € na dieťa za mesiac – celodenná dochádzka

20 x 1,20 € = 24,- € na dieťa za mesiac - predškolák celodenná dochádzka

20 x 2,20 € = 44,-€  na dieťa za mesiac – poldenná dochádzka

20 x 0,80 € = 16,- € na dieťa za mesiac - predškolák poldenná dochádzka

Poplatok za stravu  podľa VZN č. 2/2023 článok 3 bod 2 uhrádza zákonný zástupca vopred a to do 25. dňa v kalendárnom mesiaci  bezhotovostne (trvalým platobným príkazom alebo prevodom) na účet, variabilný symbol je pridelený podľa zaradenia do tried, do poznámky treba uviesť aj meno dieťaťa!

Celé znenie VZN č.2/2023 nájdete na tomto linku.

 

2. Rodičovské združenie.

IBAN SK02 0900 0000 0051 6280 2754

 

PostHeaderIcon Čísla účtov a platby

Detailné informácie ohľadom platieb a príslušných účtov najdete v časti Poplatky.

 

PostHeaderIcon Zelená otvoreným školám v školskom roku 2022/2023

Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie. https://www.minedu.sk/data/att/24231.pdf

 

PostHeaderIcon Nové fotky v galérii

Najnovšie fotky nájdete vo fotogalériach zoradené podľa školského roku a tried.
Kliknite sem pre vstup do fotogalérie.

 

PostHeaderIcon Nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/67

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ  Materská škola, Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.