Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

Nástenka

PostHeaderIcon Video

VIDEO: Deň matiek - Pre zobrazenie videa kliknite sem.

 

PostHeaderIcon Oznam

(10.6.2021)

Dôležité upozornenie!

V pondelok 14.6.2021 budú rodičom vydávané rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Dôležité je, aby si po rozhodnutie prišli obaja rodičia dieťaťa !!!

Ďakujeme.

 

Oznam

Do materskej školy je možný vstup zákonného zástupcu bez podmienky preukazovania sa testom alebo výnimkou.
Ak dieťa nebolo v MŠ viac ako tri po sebe nasledujúce dni vrátane víkendu  rodič podpíše Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Naďalej však platí, že všetky sprevádzajúce osoby dieťaťa majú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom.

 

(30.4.2021)

Podmienky vstupu do materskej školy od 03.05.2021

Do materskej školy je možný vstup zákonného zástupcu bez podmienky preukazovania sa testom alebo výnimkou.
Zákonný zástupca podpíše Vyhlásenie o bezinfekčnosti, naďalej však platí, že všetky sprevádzajúce osoby dieťaťa majú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.

 

(22.4.2021)

Podmienky vstupu do materskej školy od 26.04.2021

Do materskej školy je možný vstup zákonného zástupcu za podmienky, že sa vie preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne sa preukáže, že spĺňa niektorú z nižšie uvedených výnimiek:

 

 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 s dokladom o prekonaní nie starším ako 180 dní,
 • osoby ktoré sa preukážu diagnostikovaním ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní,
 • osoby zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny (pfizer alebo moderna) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoby zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny (Astra Zeneca) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • zaočkované prvou dávkou vakcíny (všetky typy vakcín) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby staršej ako 65 rokov,
 • osoby ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra, dispenzarizované pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologický pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukémiu alebo onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúci imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika o omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby.

 

Výnimku z testovania majú deti materskej školy.

Všetky sprevádzajúce osoby dieťaťa majú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.


(9.4.2021)

Oznámenie o prevádzke materskej školy

Riaditeľka Materskej školy Beluša oznamuje, že na základe Rozhodnutia  ministra školstva SR zo dňa 08.04.2021 a zasadnutia Krízového štábu obce Beluša zo dňa 09.04.2021 bude prevádzka materskej školy odo dňa 12.04.2021 pokračovať na všetkých triedach oboch pracovísk v čase od 6,00 hod. do 16,00 hod. pre všetky deti.

3. trieda (mravčeky) je otvorená pre všetky deti tejto triedy, okrem tých, ktoré zostávajú až do 14.04.2021 v nariadenej karanténe.

Zákonní zástupcovia  (alebo iné sprevádzajúce osoby) sú povinní sa preukázať:

 • negatívnym výsledku testu,  nie staršími ako 7 kalendárnych dní,
 • potvrdením o prekonaní COVID -19,
 • potvrdením o očkovaní, ak od podania druhej dávky uplynulo 14 dní.

Zákonní zástupcovia  (alebo iné sprevádzajúce osoby) dodržujú všetky epidemické opatrenia (povinný respirátor, dezinfekcia rúk, doprovod dieťaťa len jedna osoba, minimalizovať čas strávený pri odovzdávaní a preberaní detí v priestoroch MŠ).

Zákonní zástupcovia podpíšu Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

(5.4.2021)

Oznámenie o prevádzke Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska v Hloži v dňoch 07.04.2021  až 09.04.2021.
Materská škola je, v súlade so závermi zasadania krízového štábu Obce Beluša zo dňa 18.03.2021, bude v dňoch 07.04.2021 až 09.04.2021 otvorená iba pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Elokované pracovisko Hloža je v uvedených dňoch zatvorené, deti sú umiestnené v MŠ v Beluši.

Deti z 3. triedy (mravčekovia), ktoré boli dňa 31.03.2021 v materskej škole, zostávajú až do 14.04.2021 v nariadenej karanténe z dôvodu pozitivity na COVID-19 jedného z prítomných detí v tejto triede.

 

(22.3.2021)

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis)

Žiadosť si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť TU.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Vyplnenú žiadosť podá osobne, iba jeden zákonný zástupca. Vloží ju do pripravenej papierovej schránky umiestnenej v hlavnom vchode materskej školy, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup len s rúškom/respirátorom na tvári, bezpečnostné odstupy osôb min. 2 metre, vlastné pero) dňa 04.05. 2021 v čase od 8,00 h – do 16,00 h.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky MŠ Beluša, bude táto pripravená v hlavnom vchode materskej školy. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi.

Rodič môže podať žiadosť aj poštou na adresu materskej školy Materská škola, Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Žiadosť môže doručiť aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
v MŠ bude doručené rodičom do elektronickej schránky. V prípade, že ju nemajú rodičia aktivovanú, žiadosť im bude doručená poštovou listovou zásielkou do vlastných rúk najneskôr do 15.06.2021.

 

(12.3.2021)

Vážení rodičia!

Z dôvodu obmedzenej prevádzky Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska Hloža budú v marci 2021 v materskej škole testované na školskú pripravenosť iba deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu pracovať z domu (podložené potvrdeniami od zamestnávateľov) a sú na dochádzku prihlásené.

Ostatní zákonní zástupcovia detí, ktorí z odôvodnených príčin majú záujem  o testovanie svojich detí na školskú pripravenosť, môžu si termín na testovanie dohodnúť v  Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Púchov, Námestie slobody 1657/13, 020 01 Púchov, č. t. 042/4632 849, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .


Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 

 • V priestoroch MŠ minimalizovať zhromažďovanie osôb z dôvodu obmedzenia kontaktov medzi nimi (dodržiavanie odstupov).Dieťa prichádza a odchádza z MŠ vždy v sprievode jednej dospelej osoby.Pred vstupom do budovy MŠ je každý povinný uskutočniť dezinfekciu rúk.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a s inými príznakmi akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
 • Zákonný zástupca aj dieťa vstupujú do MŠ v rúškach.
 • Zákonný zástupca je povinný mať počas celého pobytu v interiéri MŠ na tvári rúško.
 • Dieťa vstupuje do triedy bez rúška, rúško uloží zákonný zástupca do skrinky dieťaťa.
 • Zákonný zástupca vloží ďalšie čisté (náhradné) rúško svojmu dieťaťu do skrinky.
 • Obe rúška pre deti musia byť podpísané.
 • Zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia.

 

Povinnosti zákonného zástupcu:

 

 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • odovzdáva dieťa výhradne učiteľke v určenej triede,
 • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni - vrátane víkendov a sviatkov - bezinfekčnosť,
 • pri prerušení viac ako päť pracovných dní - nezapočítavajú sa víkendy a sviatky - z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané lekárom,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky v triede a riaditeľku MŠ,
 • bezodkladne informuje učiteľky MŠ a riaditeľku MŠ o nahlásení karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom,
 • pre tieto uvedené príčiny bude dieťa z MŠ vylúčené,
 • zákonný zástupca je povinný doniesť od lekára potvrdené ukončenie karantény dieťaťa.

 

PostHeaderIcon PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie?
30. jún - SLÁVNOSTNÁ ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV NA OBECNOM ÚRADE
 

PostHeaderIcon Nové fotky v galérii

Najnovšie fotky nájdete vo fotogalériach zoradené podľa školského roku a tried.
Kliknite sem pre vstup do fotogalérie.

 

PostHeaderIcon Nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/67

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ  Materská škola Beluša Ul. Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.