Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

Nástenka

PostHeaderIcon Oznam

(14.1.2020)

Riaditeľka Materskej školy Beluša oznamuje, že v súlade so závažnou epidemickou situáciou, na základe Rozhodnutia  ministra školstva a so súhlasom zriaďovateľa MŠ bude prevádzka MŠ naďalej pokračovať v Elokovanom pracovisku v Hloži v dňoch od 18.01. do 22.01.2021 pre prihlásené deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

 

(7.1.2020)

Vážení rodičia, pri príchode do MŠ bude potrebné vypísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť tu (kliknite sem pre stiahnutie formulára vo formáte pdf), alebo ho máme pre Vás pripravené v MŠ.
Podľa usmernení v čestnom vyhlásení prikladáte za seba ako prílohu:

 • kópiu potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, ktoré nie je, v oboch prípadoch, staršie ako 14 dní,
 • alebo doklad o prekonaní ochorenie COVID-19 nie starší ako tri mesiace,
 • alebo doklad, že Váš akútny zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia Vám neumožňuje vykonanie antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

 

(5.1.2020)

Vážení rodičia!

Vláda SR  zaviedla lockdown, v rámci ktorého obmedzila  mobilitu s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu nákazy. Napriek obmedzeniu chodu škôl, niektoré z nich musia byť otvorené pre pracovníkov v kľúčových oblastiach. Preto minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling  rozhodol, že od 4. januára 2021 materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru (pracovníci v zdravotníctve, v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči) či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu.

V zmysle tohto rozhodnutia vlády SR a na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu Obecného úradu Beluša zo dňa 05.01.202 oznamujeme, že Materská škola Beluša bude otvorená pre uvedené profesie od pondelka 11.01.2021 v riadnom prevádzkovom čase, t.j. od 6,00 hod. do 16,00 hod.

Každá osoba sprevádzajúca dieťa (príchod, odchod) sa musí preukázať poverenému zamestnancovi MŠ negatívnym testom na COVID – 19.

Testovanie v Obci Beluša sa uskutoční v dňoch 09. a 10.01.2021 v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. Testovacie miesta budú - jedno v bývalej školskej jedálni pri OÚ Beluša a dve v telocvični Základnej školy Beluša.

Na základe ukončeného zisťovania záujmu zákonných zástupcov detí a zisteného počtu prihlásených detí, bude v prevádzke elokované pracovisko Hloža od 11.01.2021 v čase od 6,00 hod. do 16,00 hod.

Odporúčame sledovať webovú stránku MŠ Beluša, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie.

 

(14.12.2020)

Vec: Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska v Hloži.

Riaditeľka Materskej školy Beluša oznamuje, v súlade s vyhlásením Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 09.12.2020, v súlade so závažnou epidemiologickou situáciou v okrese Púchov a po konzultácii so zriaďovateľom MŠ, že prevádzka Materskej školy Beluša, Ľ. Štúra 5/5 a elokovaného pracoviska v Hloži bude v dňoch  od21.12.2020 do 08.01.2021 prerušená.

Riadna prevádzka na oboch pracoviskách začne, dňa 11.01.2021, ak sa nezmenia usmernenia príslušných orgánov.

Je potrebné sledovať v médiách aktuálne informácie a webovú stránku MŠ.

 

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 

 • V priestoroch MŠ minimalizovať zhromažďovanie osôb z dôvodu obmedzenia kontaktov medzi nimi (dodržiavanie odstupov).Dieťa prichádza a odchádza z MŠ vždy v sprievode jednej dospelej osoby.Pred vstupom do budovy MŠ je každý povinný uskutočniť dezinfekciu rúk.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a s inými príznakmi akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
 • Zákonný zástupca aj dieťa vstupujú do MŠ v rúškach.
 • Zákonný zástupca je povinný mať počas celého pobytu v interiéri MŠ na tvári rúško.
 • Dieťa vstupuje do triedy bez rúška, rúško uloží zákonný zástupca do skrinky dieťaťa.
 • Zákonný zástupca vloží ďalšie čisté (náhradné) rúško svojmu dieťaťu do skrinky.
 • Obe rúška pre deti musia byť podpísané.
 • Zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia.

 

Povinnosti zákonného zástupcu:

 

 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • odovzdáva dieťa výhradne učiteľke v určenej triede,
 • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni - vrátane víkendov a sviatkov - bezinfekčnosť,
 • pri prerušení viac ako päť pracovných dní - nezapočítavajú sa víkendy a sviatky - z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané lekárom,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky v triede a riaditeľku MŠ,
 • bezodkladne informuje učiteľky MŠ a riaditeľku MŠ o nahlásení karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom,
 • pre tieto uvedené príčiny bude dieťa z MŠ vylúčené.

 

PostHeaderIcon Video

VIDEO: Október - mesiac úcty k starším - Pre zobrazenie videa kliknite sem.

 

PostHeaderIcon PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie?

 

PostHeaderIcon Nové fotky v galérii

Najnovšie fotky nájdete vo fotogalériach zoradené podľa školského roku a tried.
Kliknite sem pre vstup do fotogalérie.

 

PostHeaderIcon Nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/67

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ  Materská škola Beluša Ul. Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.