Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

email:
msbelusa@mail.t-com.sk

webové sídlo:
http://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

Nástenka

PostHeaderIcon Oznam

(25.8.2020)

Riaditeľka MŠ, po dohode so zriaďovateľom MŠ, oznamuje:

 • otvorenie MŠ v šk. r. 2020/2021, na oboch pracoviskách, bude dňa 02.09.2020(streda),
 • prevádzka MŠ na všetkých triedach od 6,00 hod. do 16,00 hod.,
 • príchod detí do MŠ bude v čase od 6,00 hod. do 8,00 hod.,
 • odchod detí z MŠ domov bude v čase od 14,30 hod. do 16,00 hod.,

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 • V priestoroch MŠ minimalizovať zhromažďovanie osôb z dôvodu obmedzenia kontaktov medzi nimi (dodržiavanie odstupov).Dieťa prichádza a odchádza z MŠ vždy v sprievode jednej dospelej osoby.Pred vstupom do budovy MŠ je každý povinný uskutočniť dezinfekciu rúk.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a s inými príznakmi akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
 • Zákonný zástupca aj dieťa vstupujú do MŠ v rúškach.
 • Zákonný zástupca je povinný mať počas celého pobytu v interiéri MŠ na tvári rúško.
 • Dieťa vstupuje do triedy bez rúška, rúško uloží zákonný zástupca do skrinky dieťaťa.
 • Zákonný zástupca vloží ďalšie čisté (náhradné) rúško svojmu dieťaťu do skrinky.
 • Obe rúška pre deti musia byť podpísané.
 • Zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia.

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • odovzdáva dieťa výhradne učiteľke v určenej triede,
 • pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ podpíše zákonný zástupca Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a vyplní Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021,
 • po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni podpíše zákonný zástupca Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky v triede a riaditeľku MŠ,
 • bezodkladne informuje učiteľky MŠ a riaditeľku MŠ o nahlásení karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom,
 • pre tieto uvedené príčiny bude dieťa z MŠ vylúčené.

(20.8.2020)

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že zoznamy o umiestnení detí do jednotlivých tried a príslušné variabilné symboly k platbám sú k nahliadnutiu v pracovné dni od pondelka 24.08. 2020  do štvrtku 27.08.2020  vo vestibule hlavnej budovy materskej školy v čase od 7,00 hod do 15,00 hod, v piatok 28.08.2020 iba do 12,00 hod.

Požadované platby za stravu  a za dieťa podľa VZN Obce Beluša je potrebné uskutočniť v mesiaci august podľa pokynov na čísla účtov uvedených na nástenke.

Rodičia vstupujú do budovy v rúšku, použijú dezinfekciu na ruky a dodržujú od seba odstupy.

 

PostHeaderIcon Oznam

(17.6.2020)

Prosíme všetkých, ktorí darovali 2% z daní našej materskej škole, urobiť (ak to bude možné) opravu  =>  nové Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a odovzdať ho na daňový úrad, nakoľko je zmena v IČO.

IČO 173196170016

Ďakujeme za pochopenie.

 

PostHeaderIcon Oznamy k poplatkom

Oznamy k poplatkom

Riaditeľka Materskej školy v Beluši, po prerokovaní so zriaďovateľom  MŠ Obcou Beluša, informuje, že zákonní zástupcovia detí môžu v období prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie, vyhlásenej Vládou SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia  II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID -19, zastaviť platby určené VZN 4/2019 a 5/2019 zo dňa 26.06.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.

Ďalej riaditeľka Materskej školy v Beluši oznamuje, že uhradený príspevok do Rodičovského združenia pri MŠ Beluša za 2. polrok šk. r. 2019/2020, vzhľadom na prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie, bude presunutý do 1. polroku nasledujúceho šk. r. 2020/2021 a deťom z predškolských tried, ktoré 31.08.2020 ukončia predprimárne vzdelávanie, bude vrátený prevodom na účet.

 

PostHeaderIcon PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie?

 

PostHeaderIcon Nové fotky v galérii

Najnovšie fotky nájdete vo fotogalériach zoradené podľa školského roku a tried.
Kliknite sem pre vstup do fotogalérie.

 

PostHeaderIcon Nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/67

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ  Materská škola Beluša Ul. Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.