Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

Nástenka

PostHeaderIcon Oznam

(9.4.2021)

Oznámenie o prevádzke materskej školy

Riaditeľka Materskej školy Beluša oznamuje, že na základe Rozhodnutia  ministra školstva SR zo dňa 08.04.2021 a zasadnutia Krízového štábu obce Beluša zo dňa 09.04.2021 bude prevádzka materskej školy odo dňa 12.04.2021 pokračovať na všetkých triedach oboch pracovísk v čase od 6,00 hod. do 16,00 hod. pre všetky deti.

3. trieda (mravčeky) je otvorená pre všetky deti tejto triedy, okrem tých, ktoré zostávajú až do 14.04.2021 v nariadenej karanténe.

Zákonní zástupcovia  (alebo iné sprevádzajúce osoby) sú povinní sa preukázať:

 • negatívnym výsledku testu,  nie staršími ako 7 kalendárnych dní,
 • potvrdením o prekonaní COVID -19,
 • potvrdením o očkovaní, ak od podania druhej dávky uplynulo 14 dní.

Zákonní zástupcovia  (alebo iné sprevádzajúce osoby) dodržujú všetky epidemické opatrenia (povinný respirátor, dezinfekcia rúk, doprovod dieťaťa len jedna osoba, minimalizovať čas strávený pri odovzdávaní a preberaní detí v priestoroch MŠ).

Zákonní zástupcovia podpíšu Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

(5.4.2021)

Oznámenie o prevádzke Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska v Hloži v dňoch 07.04.2021  až 09.04.2021.
Materská škola je, v súlade so závermi zasadania krízového štábu Obce Beluša zo dňa 18.03.2021, bude v dňoch 07.04.2021 až 09.04.2021 otvorená iba pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Elokované pracovisko Hloža je v uvedených dňoch zatvorené, deti sú umiestnené v MŠ v Beluši.

Deti z 3. triedy (mravčekovia), ktoré boli dňa 31.03.2021 v materskej škole, zostávajú až do 14.04.2021 v nariadenej karanténe z dôvodu pozitivity na COVID-19 jedného z prítomných detí v tejto triede.

 

(23.3.2021)

Oznámenie o prevádzke Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska v Hloži.
Materská škola je, v súlade so závermi zasadania krízového štábu Obce Beluša zo dňa 18.03.2021, až do odvolania otvorená iba pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Elokované pracovisko Hloža je tiež do odvolania zatvorené, deti sú umiestnené v MŠ v Beluši.

Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska v Hloži.

Riaditeľka Materskej školy Beluša oznamuje, že na základe  zisťovania záujmu o MŠ u zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti a v súlade so závermi zasadania krízového štábu Obce Beluša dňa 18.03.2021 bude prevádzka Materskej školy Beluša, Ľ. Štúra 5/5 a elokovaného pracoviska v Hloži v dňoch  od 01.04.2021 do 06.04.2021 (vrátane) prerušená.

 

(22.3.2021)

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis)

 

1. Žiadosť  (pre deti od 2 do 5 rokov veku k 31.08.2021) si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť TU.

2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pre dieťa, ktoré k 31.08.2021 dosiahlo 5 rokov veku a ešte nenavštevovalo materskú školu si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť TU.

3. Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a informovaný súhlas k žiadosti si môžu zákonní zástupcovia stiahnuť TU.

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Vyplnenú žiadosť podá osobne, iba jeden zákonný zástupca. Vloží ju do pripravenej papierovej schránky umiestnenej v hlavnom vchode materskej školy, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (vstup len s rúškom/respirátorom na tvári, bezpečnostné odstupy osôb min. 2 metre, vlastné pero) dňa 04.05. 2021 v čase od 8,00 h – do 16,00 h.

Ak nemá zákonný zástupca možnosť stiahnuť si žiadosť z webovej stránky MŠ Beluša, bude táto pripravená v hlavnom vchode materskej školy. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi.

Rodič môže podať žiadosť aj poštou na adresu materskej školy Materská škola, Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Žiadosť môže doručiť aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 
v MŠ bude doručené rodičom do elektronickej schránky. V prípade, že ju nemajú rodičia aktivovanú, žiadosť im bude doručená poštovou listovou zásielkou do vlastných rúk najneskôr do 15.06.2021.

 

(19.3.2021)

Zápis

(12.3.2021)

Vážení rodičia!

Z dôvodu obmedzenej prevádzky Materskej školy Beluša a elokovaného pracoviska Hloža budú v marci 2021 v materskej škole testované na školskú pripravenosť iba deti, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu pracovať z domu (podložené potvrdeniami od zamestnávateľov) a sú na dochádzku prihlásené.

Ostatní zákonní zástupcovia detí, ktorí z odôvodnených príčin majú záujem  o testovanie svojich detí na školskú pripravenosť, môžu si termín na testovanie dohodnúť v  Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Púchov, Námestie slobody 1657/13, 020 01 Púchov, č. t. 042/4632 849, Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .


Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

 

 • V priestoroch MŠ minimalizovať zhromažďovanie osôb z dôvodu obmedzenia kontaktov medzi nimi (dodržiavanie odstupov).Dieťa prichádza a odchádza z MŠ vždy v sprievode jednej dospelej osoby.Pred vstupom do budovy MŠ je každý povinný uskutočniť dezinfekciu rúk.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 - zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu a s inými príznakmi akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
 • Zákonný zástupca aj dieťa vstupujú do MŠ v rúškach.
 • Zákonný zástupca je povinný mať počas celého pobytu v interiéri MŠ na tvári rúško.
 • Dieťa vstupuje do triedy bez rúška, rúško uloží zákonný zástupca do skrinky dieťaťa.
 • Zákonný zástupca vloží ďalšie čisté (náhradné) rúško svojmu dieťaťu do skrinky.
 • Obe rúška pre deti musia byť podpísané.
 • Zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domáceho prostredia.

 

Povinnosti zákonného zástupcu:

 

 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
 • odovzdáva dieťa výhradne učiteľke v určenej triede,
 • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni - vrátane víkendov a sviatkov - bezinfekčnosť,
 • pri prerušení viac ako päť pracovných dní - nezapočítavajú sa víkendy a sviatky - z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá zákonný zástupca potvrdenie o chorobe vydané lekárom,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky v triede a riaditeľku MŠ,
 • bezodkladne informuje učiteľky MŠ a riaditeľku MŠ o nahlásení karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom,
 • pre tieto uvedené príčiny bude dieťa z MŠ vylúčené,
 • zákonný zástupca je povinný doniesť od lekára potvrdené ukončenie karantény dieťaťa.

 

PostHeaderIcon Súťaž pre deti v kreslení

Suťaž v kreslení

 

PostHeaderIcon Video

VIDEO: Október - mesiac úcty k starším - Pre zobrazenie videa kliknite sem.

 

PostHeaderIcon PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Čo pripravujeme na najbližšie obdobie?

 

PostHeaderIcon Nové fotky v galérii

Najnovšie fotky nájdete vo fotogalériach zoradené podľa školského roku a tried.
Kliknite sem pre vstup do fotogalérie.

 

PostHeaderIcon Nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/67

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ  Materská škola Beluša Ul. Ľ. Štúra 5/5, 018 61 Beluša (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

kontakt na zodpovednú osobu:

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.