Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon PROJEKTY

Projekty MŠ Beluša šk. r. 2018/2019

 

1. Školy a škôlky  - Ikar (celoslovenský)

Tento projekt umožňuje materskej škole a rodine dopĺňať si detskú knižnicu o nové špecializované  tituly pre predškolský vek , podporovať čítanie už u najmladších čitateľov, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie.

 

2. Medvedík Nivea (celoslovenský)

Program vychádza z aktuálnych požiadaviek na predškolské vzdelávanie, je založený na súčasných vedeckých poznatkoch o vývoji dieťaťa, rešpektuje jeho potreby i záujmy. Bol vytvorený plne v súlade s koncepciou záväzného kurikulárneho dokumentu pre predškolské vzdelávanie a Rámcového vzdelávacieho programu pre predškolské vzdelávanie. Podporuje u predškolských detí individuálne rozvojové možnosti a pomocou hier a zmysluplne navodených tvorivých činností nenásilne ovplyvňuje ich vzťah k poznávaniu a učeniu. Hlavnú pozornosť venuje deťom, ktoré v príprave na prechod z materskej školy do prvej triedy potrebujú pomoc.

3. Veselé zúbky (celoslovenský)

Deti získavajú poznatky o spôsobe starostlivosti o ústnu dutinu, správnej technike čistenia zubov a správnej výžive. Zdravie ústnej dutiny je súčasťou zdravia celého tela, zdravý úsmev dáva pocit sebaúcty a sebadôvery.

 

4. Zdravé oči už v škôlke (celoslovenský)

Preventívna aktivita prostredníctvom programu diagnostiky vývinových zrakových porúch u detí predškolského veku v materských školách – Zdravé oči už v škôlke. Vďaka finančnej podpore projektu Zdravé oči už v škôlke s Billou, môžeme meranie uskutočniť aj    v našom zariadení. Ide o diagnostické meranie zrakových parametrov pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix. Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad  astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. Ide  o poruchy, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu. Čím neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým sa znižuje šanca na ich úplné odstránenie a ich následky môžu pretrvávať následne počas celého života človeka.

 

5. Podpora online riešenia pre MŠ (celoslovenský)

Materská škola, na základe dobrých edukačných výsledkov a referencií, bola vybraná do pilotného programu, ktorý zabezpečí funkčný online systém Little Lane na neobmedzený počet PC, interaktívnych tabúľ a tabletov zadarmo. Materská škola bude mať okamžite k dispozícii funkčné témy z rôznych oblastí, ktoré sú spracované v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Témy sa budú priebežne dopĺňať o nové oblasti v súlade so ŠVP.

 

6. Projekt Virtuálna knižnica (celoslovenský)

Virtuálna knižnica je projektom prevádzkovaným prostredníctvom siete Internet. V knižnici sa nachádzajú najrôznejšie druhy učebných a podporných materiálov, od učebných textov      a prezentácií, cez pracovné listy, cvičenia, úlohy, až po testy a písomky. Tieto materiály môžu mať najrôznejšie formy, napríklad: textové dokumenty, prezentácie, zvukové záznamy, videá, obrázky, schémy, fotografie, či interaktívne diela vytvorené v niektorom  z výukových programov. Používateľmi knižnice sú učitelia, knižnici sú rôznororodé učebné materiály majú aj rodičia detí z našej materskej školy prístup k aplikačným programom  Mozgožrútik, Logopedík, Fotoškôlka určeným pre predškolský vek. Každé dieťa má vygenerovaný svoj prihlasovací kód k uvedeným aplikáciam.

 

7. Interné projekty (krátkodobé, dlhodobé)

 • Hravo – zdravo - v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Národným akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 aktívne zapájať deti do aktivít a   programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia.
 • Bezpečne na ceste a dopravná výchova - cieľom projektu je zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti. Podporiť záujem detí o dopravnú výchovu  s využitím dopravných ihrísk v materskej škole a jej elokovaného pracoviska.
 • Svetový deň mlieka v školách -  zameraný na vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, na zvýšenie povedomia detí so zameraním na význam školského stravovania a jeho vplyvu na zmenu stravovacích návykov
 • Čarovné tekvičky – zameraný na rozvíjanie tvorivých zručností a fantázie,  na upevnenie vzťahov v rodine a spoluprácu rodiny a školy
 • Dentálna hygiena - deti získavajú poznatky o spôsobe starostlivosti o ústnu dutinu, správnej technike čistenia zubov a správnej výžive. Zdravie ústnej dutiny je súčasťou zdravia celého tela, zdravý úsmev dáva pocit sebaúcty a sebadôvery.
 • Návšteva galérie Bazovského a knižnice  v Trenčíne – cieľom je formovať kladný vzťah detí ku knihe a literatúre, k výtvarnému umeniu rôznych žánrov a autorov, interaktívne pristupovať k získavaniu poznatkov.
 • Zanášanie Moreny, Pochovávanie basy - zameraný na upevnenie a rozvíjanie povedomia o celoslovenských a regionálnych ľudových tradíciách, získavať zručnosti primerané veku s cieľom uchovávať tradície pre nasledujúce generácie.
 • Svetový deň vody – cieľom je poukázať na to, aký význam má voda pre život človeka, aký má zásadný vplyv na jeho zdravie a ako je prepojená so všetkými oblasťami života na Zemi
 • Deň Zeme – cieľom je rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, rozvíjanie povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí  k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.
 • Lesná pedagogika – je moderná forma komunikácie prostredníctvom lesníkov Lesov SR, cieľom je priblížiť deťom prostredie lesa a funkcie lesného hospodárstva. Umožňuje poznávanie a vnímanie prírody všetkými zmyslami formou zážitkového učenia a hier.
 • Motýlia záhrada - projekt predstavuje neopakovateľné zážitkové učenie pre deti, ktoré počas živého experimentu zažijú to, čo inak poznajú iba z kníh a obrázkov – reálne vývojové štádia motýľa. Pri experimente, po vyliahnutí, motýle netrpia, deti ich deti niekoľko dní pozorujú, kŕmia a potom ich vypustia do voľnej prírody.