Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

POPII

Projekt Pomáhajúce profesie III.

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon PROJEKTY

Projekty 2022 - 2023

Pomáhajúce profesie v edukácii detí II – zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniua zlepšiť výsledky a kompetencie detí.
- národný, dlhodobý,

Pomocný vychovávateľ v MŠ - podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
- celoslovenský, dlhodobý

Podpora online riešenia pre MŠ – program, ktorý zabezpečí funkčný online systém Little Lane na neobmedzený počet PC, interaktívnych tabúľ, témy z rôznych oblastí, ktoré sú spracované v súlade so štátnym vzdelávacím programom, témy sú priebežne dopĺňané o nové oblasti.
- celoslovenský, dlhodobý

Ľudové tradície - rozvíjanie poznatkov o kultúrnych hodnotách našej krajiny a rozvíjanie emocionálnej inteligencie, upevnenie a rozvíjanie povedomia   regionálnych ľudových tradíciách.
- interný, dlhodobý

Deň gramotnosti - príprava detí na praktický život, aby vedeli používať vedomosti, poznatky a spôsobilostí v bežných životných situáciách.
- celoslovenský, krátkodobý

Čarovné tekvičky - zameraný na spoluprácu rodiny a materskej školy, na upevnenie a rozvíjanie vzťahu rodič a dieťa.
- interný, krátkodobý

Svetový deň mlieka - zameraný na vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu.
- interný, krátkodobý

Bezpečne na ceste - cieľom projektu je zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti. Podporiť záujem detí o dopravnú výchovu.
– interný, dlhodobý

Hravo – zdravo
- rozvíjanie zdravého životného štýlu a zdraviadetí,
- interný, dlhodobý

Dentálna hygiena - praktické návyky a zručnosti v oblasti stomatohygieny,
- interný, dlhodobý

Dajme spolu gól - rozvíjať vzťah k pohybovým aktivitám, zdravému životnému štýlu a podporovať zdravý vývoj detí.
- celoslovenský, dlhodobý

Svetový deň vody, Slnka - poukázať na to ako sú voda a Slnko prepojené so všetkými oblasťami života a  majú zásadný vplyv na ľudské zdravie.
- interný, krátkodobý

Deň Zeme, Motýlia záhrada - cieľom je rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí. Osvojiť si metódy praktického pozorovania a utvárania poznatkov.
- interné, krátkodobé