Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Ľ. ŠTÚRA 5/5
018 61 BELUŠA

IČO: 36129712
DIČ: 2021669342

Tel. kontakt:
+421 42 4624 698

Riaditeľka MŠ
+421 917 783 909

Zástupkyňa riaditeľky MŠ
+421 911 023 788

Vedúca Školskej jedálne
+421 42 4624689

Elokované pracovisko Hloža
+421 42 4624520

Zástupkyňa riaditeľky pre Elokované pracovisko
+421 911 571400

email:
msbelusa@msbelusa.sk

webové sídlo:
https://www.msbelusa.sk

POPII

Projekt Pomáhajúce profesie II.

Maťko a Kubko

Maťko a Kubko

PostHeaderIcon Školský špeciálny pedagóg

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga v materskej škole

  • Pracuje s deťmi počas adaptačného procesu v materskej škole. Spolupracuje s poradenskými zariadeniami –  ŠCPP, CPP, logopedickou ambulanciou, detským lekárom.
  • Vykonáva odbornú a poradenskú  činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese vo vypracovaní individuálnych plánov.
  • Sleduje  vývin detí, vrátane špecifických porúch učenia  a  zdravotného oslabenia.
  • Monitoruje sociálne vzťahy  týchto detí v  triede a následne intervenuje v spolupráci s triednymi učiteľkami.
  • Rieši problémy v učení, v správaní počas výchovno-vzdelávacej činnosti.
  • Komunikuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi.
  • Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenstvo pedagógom aj rodičom.

Spolupráca s rodičmi

Termín na konzultáciu so špeciálnym pedagógom si rodičia dohodnú  podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností  a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa  pri zdolávaní jeho špecifických problémov.

Spolupráca s učiteľmi

Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom učiteľov v MŠ. Počas konzultácie hľadajú vhodný spôsob práce s dieťaťom, riešia špecifické problémy vyplývajúce z jeho diagnózy.

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

Školský špeciálny pedagóg spolupracuje s ostatnými poradenskými zariadeniami predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a centrom pedagogicko-psychologického poradenstva.

Konzultačné hodiny:

  • pondelok – piatok 7.00-8.00, 14.00- 15:00  hod.
  • konzultácie v inom čase sú možné po vzájomnej dohode, ktoré sa môžu dohodnúť telefonicky alebo emailom.

Kontakt:

Tel. č.: +421 911 412990

E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.